dijous, 10 de desembre de 2015

Tipus de Corrents.

Corrent Continu - Corrent Altern.

- Guerra de corrents.
A finals del segle XIX la producció d’energia elèctrica va esdevenir un punt clau per a l’evolució de la indústria ja que es podia utilitzar per a fer funcionar els motors substituint d’aquesta manera el vapor. Veient aquest gran boom de l’energia elèctrica, i després de la presentació de la bombeta d’Edison, ell mateix va decidir fundar la companyia Edison General Electric amb el finançament de J.P. Morgan. Aquesta companyia va poder obrir la seva primera central elèctrica l’any 1882 però només era capaç d’abastir una superfície d’unes 300 hectàrees. La demanda d’electricitat poc a poc va anar augmentant però el corrent continu que es generava a la central d’Edison era poc adequat per a les noves demandes d’energia per a motors elèctrics. A això se li havia de sumar el fet que transportar corrent a 110 V era molt poc eficaç ja que patia pèrdues enormes per culpa de l’efecte Joule (pèrdua d’energia per dissipació en forma de calor).

-Per què corrent altern?
Eixes primeres centrals de CC, impulsades per Edison, presentaben la dificultat de cambiar el nivell de voltatge, el que feia necesari que estigueren situades en el mateix puesto o prop del lloc de consum per reduir les pérdides. Per el contrari, les centrals de corrent alterna, respaldades per Tesla, permitíen cambiar els nivells de voltatge de forma sencilla y económica mediant el empleo de un transformador eléctric, posibilitant el transport de l'electricitat a llarga distància.


- Alternadors y Dínamos.

  • El dínamo genera corrent continua (directa) DC a partir del moviment utilitzant la inducció generada entre un bobinado y un imán (permanent o electromagnétic).
  • El alternador genera corrent alterna (AC) a partir del moviment mecánic, utilitzant el mateix principi. Pot ser monofásica como trifásica o de més fases.
- Transformador.

Un transformador és una màquina elèctrica estàtica (sense parts en moviment) d'inducció electromagnètica que permet convertir els valors de tensió i d'intensitat de corrent subministrat per una font de corrent altern en un o més sistemes de corrent altern amb valors de tensió i intensitat de corrent diferents però de la mateixa freqüència. En resum, els transformadors són uns aparells que converteixen energia elèctrica d'unes característiques en energia elèctrica amb altres característiques, essent una de les màquines elèctriques més eficients que existeixen.

- Rectificar un CA.

El pont rectificador és un circuit electrònic que serveix per convertir corrent alternen corrent continu. També és conegut com a circuit o pont de Graetz.

Consisteix en quatre díodes comuns, un condensador i un díode zener. El paper dels quatre díodes comuns es fer que el corrent elèctric vaja en un sol sentit, actuant dos díodes per semiperíode, mentre que la resta de components tenen com a funció estabilitzar el senyal.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada