diumenge, 16 de desembre del 2018

Sistema de numeració binari

El sistema de numeració binari es basa en què els nombres s'agrupen de dos en dos, funciona com el decimal: quant arribes a 9 ja no pots fer més així que afegeixes una xifra més
(/1/0)
on el valor d'aquesta es multiplica per 10
 (/1 [x10=10]/0/ >10)
i quan arribem a 99 tenim el mateix problema que abans pel qual afegim una altra xifra
(/1/0/0)
i la multipliquem per 10 una altra vegada
(/1[x10x10=100]/2[x10=20]/5/ >125)
i així successivament.
 D'acord, doncs el binari funciona igual sols que les xifres no són 0-9 i van multiplicar-se per deu, sinó que són 0 i 1 i a l'afegir xifres les multipliques per dos
(/1[x2=2]/0/> 10=2)
i a l'arribar a tres xifres el mateix que abans
 (/1[x2x2=4]/0/1/>101=5)

dijous, 13 de desembre del 2018

Sistema de numeració maiaAquest sistema l'utilitzaven els maies per a contar el temps.
El numerat maia es de tipus vigesimal, que vol dir que les quantitats s'agrupen de 20 en 20.
Aquest numerat te tres símbols bàsics que s'escriuen començant per el punt i quan s'arriba a quatre i es vol afegir un més es posa una línia en el seu lloc i es continua amb punts i així successivament.
Resultat d'imatges de sistema numeración maya
Però com hem dit es un sistema vigesimal el que vol dir que s'agrupa de vint den vint. Del 1 al 19 (la part més fàcil) és el primer nivell o grau on el valor dels símbols és multiplicat per 1. Es a dir:
3 ratlles i 4 punts equival a: (5+5+5+1+1+1+1)·1 = 19 . Però a partir de 20 les coses es compliquen, del 20 al 380 es troba el segon nivell on els punts valen 20 (el mínim valor al qual el primer nivell no arriba) per el qual els valors es multipliquen per 20,  per exemple 2 ratlles i 3 punts equivaldrien a: (5+5+1+1+1)·20 = 13·20 = 260. quan arriba al màxim es passa al següent nivell i així consecutivament, els nivells s'apilen els mes grans damunt per formar nombres més complexos com: 3122
Resultat d'imatges de sistema numeración maya

Electricitat i electrònica

La càrrega elèctrica (Q) és un propietat dels cossos.
Totes les partícules conegudes tenen càrregues elèctriques que són múltiples enters de la càrrega de l'electró e. La càrrega elèctrica pot ser negativa o positiva

Resultat d'imatges de càrrega elèctrica

Un circuit elèctric és un conjunt simple o complex de conductors i components elèctrics o electrònics recorregut per un corrent elèctric, i el corrent elèctric és la circulació de càrregues o electrons a través d'un circuit elèctric tancat, que es mouen sempre del pol negatiu al pol positiu de la font de subministrament de força electromotriu.
Els materials conductors són els que permeten circular els electrons fàcilment. En general els
metalls ho són: plata, coure, or, alumini, estany,...
Els materials aïllants ofereixen alta resistència al pas d’electrons: porcellana, vidre, cautxú,
plàstic, oli, fusta,...

Imatge relacionada

Magnituds elèctriques: 
Coulomb: Determina la cantitat d'electricitat. (Corrent Elèctrica)
Amper: Quantitat de corrent que passa per un cable en un segon. (Intensitat)
Volt: Quantitat de tensió elèctrica o voltatge del generador que alimenta un circuit. (Voltatge)
Ohm: la dificultat que oposen els materials al pas del corrent. (Resistència)
Llei d'Ohm. La intensitat del corrent en un circuit elèctric és igual al voltatge subministrat per la pila dividit per la resistència existent en el circuit.
Resultat d'imatges de triangle llei d'ohm

Tipus de corrent: 
Continu: és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques no varia. En aquest tipus de corrent elèctric les càrregues elèctriques flueixen sempre en el mateix sentit, això és un tret característic front el corrent altern. 
cc

Altern: és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars. El voltatge varia entre els valors màxim i mínim de manera cíclica, el valor del voltatge és positiu la meitat del temps (semicicle positiu o semiperíode positiu) i negatiu l’altra meitat. 

ca

Perquè casi sempre s'utilitza la CA i no la CC?: 
L'electricitat no pot viatjar molt lluny abans que comenci a perdre voltatge. Cada bateria està dissenyada per produir corrent continu amb un cert nivell de voltatge, així que des del moment de la producció de l'electricitat, ja està predeterminada la distància a la qual es pot transportar a través del cablejat.

El corrent altern, però, es pot produir en un generador i utilitzar un transformador per pujar o baixar la tensió de sortida segons les necessitats, el que permet el transport a una distància molt més gran.

Electrònica:
L'electrònica és la interpretació i transformació de informació de l'exterior (llum, calor, moviment...) en senyals elèctriques que activen funcions segons aquesta informació.

Analògica:  L'electrònica Analògica és la part de l'electrònica que estudia els circuits, el maneig dels components, els conductors, els semiconductors i els aparells de mesura en general.
  Una definició mes correcta d'ella és la part de l'electrònica que estudia la variació continua de valors com poden ser la tensió (Volts) , el corrent (Amperes) , respecte del temps.
  És més antiga que la digital i pot presentar problemes com interferències i es molt costosa de emmagatzemar.

Digital: L'electrònica digital és una branca d'electrònica que s'encarrega d'estudiar sistemes electrònics, en els quals la informació està codificada en dos únics estats. A aquests estats se'ls sol assignar un 1 i 0, als quals es diu veritable i fals, respectivament. Això vol dir que, en un circuit electrònic digital hi ha només dos nivells de tensió 0 i 5 Volts.
  L'electrònica digital, en conseqüència, treballa amb valors en codi, representats en funcions discretes o polsos que representen els zeros i els uns, al qual se li crida sistema binari. Per això, és de gran utilitat per emmagatzemar, manipular, comparar, calcular i recuperar informació amb exactitud quan aquesta ha estat guardada.
dissabte, 17 de novembre del 2018

Sistema de numeració de la civilització Maia
Números maies


Els maies no inventaren el seu sitema numèric per fer calculs matemàtics, sino per a calcular el temps.

En el Sistema Vigesimal, els punt compten per 1, les línees per 5 i els espirals per 0.

numeracion maya_símbolos


En el sistema de numeració maia les quantitats són agrupades de 20 en 20. D'ací que se li cride sistema vigesimal perquè la seua base és el número 20. El sistema de numeració maia és posicional, s'escriu de baix cap amunt, a diferència del decimal que s'escriu d'esquerra a dreta.


numeración mayaA partir del primer nivell, que serien els nombres de l'1 al 19, hi han més nivells:

- segon nivell: si hi ha un segon nivell hi haura que multiplicar per 20.
- tercer nivell:si hi ha un tercer nivell hi haura que multiplicar per 400.
- quart nivellsi hi ha un segon quart hi haura que multiplicar per 8000.
Imagen relacionada


Es a dir, per escriure el número 20, cal escriure un zero al primer nivell i un punt (1) al segon, ja que 20·1 + 0·1 =20

Altre exemple seria el 54, caldria escriure en el primer nivel dues línees i quatre punts (14) i al segon nivell dos punts (2·20=40).


Sistema de numeració binariSistema de numeració binari


El Sistema Binari sols utilitza 2 digits, aneoments 0 i 1, verdader o fals, sí o no... a diferencia del nostre sistema que es el Decimal, on comptem del 0 fins al 9 per combinar-los i fer altres nombres.

Per exemple:

Per fer el 32, nosaltres utilitzariem el 3 davant del 2, mentre que en binari utilitzariem un 1 seguit de 5 zeros.

                                  
                               3 i 2 - 32                                1 i cinc 0s - 100000                                        

Qualsevol nombre del sistema decimal es pot passar a binari dividint entre 2:
Resultado de imagen de sistema de numeracion binarioDividim i després ordenem a la inversa els residus.


Per pasar de binari al sistema decimal, jo utilitze els dits, contant de dreta a esquerra, encara que hi ha altra forma.

El primer dit de la ma dreta començant pel menut es 1, el seguent 2, el seguent 4, el seguent 8, 16, 32, 64, 128... sempre coincidint amb les potències de 2, 2 elevat a 0 = 1, 2 elevat a 1 = 2, 2 elevat a 2 = 4...


L'altra forma consisteix a agafar cada un dels dígits del número binari, començant des de la dreta, i multiplicar-ho per 2 elevat a la potència corresponent, sent 0 el primer exponent. Una vegada fet açò, s'han de sumar tots els resultats, per a obtindre el número decimal equivalent. Vegem la conversió de 100010 en 34: 


0 x 20 + 1 x 21 + 0 x 22 + 0 x 23 + 0 x 24 + 1 x 25 = 34


divendres, 2 de novembre del 2018

L'electricitat i l'electrònica


Electricitat

La càrrega elèctrica

Dins de cada àtom és possible distingir dos zones. 

La zona central anomenada nucli, concentra unes partícules que tenen càrrega elèctrica positiva, els protons i altres partícules neutres, els neutrons.

Rodejant al nucli es localitza la corfa. En esta zona es mouen els electrons, que són partícules amb càrrega elèctrica negativa, orbitant al nucli.
Resultado de imagen de foto d'un atom esquema electro proto neutro

Càrreges en moviment

El circuit electric
Quan un cos està carregat negativament i l'altre està carregat positivament, es diu que entre ells hi ha una diferència de càrregues. Quan connectem per mitjà d'un element conductor dos punts amb una diferència de càrregues elèctriques, els electrons circularan provocant el corrent elèctric. Una vegada connectats, els electrons en excés de un, seran atrets a través del conductor (que permet el pas d'electrons) cap a l'element que té un defecte d'electrons, fins que les càrregues elèctriques dels dos cossos s'equilibren.

Resultado de imagen de el circuito electrico


Un corrent elèctric és un moviment ordenat de càrregues lliures, normalment d'electrons, a través d'un material conductor en un circuit elèctric.

Depenent de com siga este moviment podem distingir entre corrent continu (CC) i corrent alterna (CA):

Quan el moviment d'electrons es produïx en un mateix sentit s'anomena corrent continu (CC) . El corrent elèctric sempre circula en el mateix sentido.

Quan el moviment dels electrons canvia de sentit cada un cert temps s'anomena corrent altern (CA). Utilitzen corrent altern tots els aparells que es connecten directament a la xarxa.

Els aïllants i els conductors

Els conductors són aquells materials que contenen electrons que poden moure's lliurement. Són els materials que ens serveixen per a fer circuits eléctricos.

Els aïllants són materials on els electrons no poden circular lliurement, com per exemple la ceràmica, el vidre, plàstics... Estos materials no conduïxen el corrent elèctric. 

Els semiconductors, com el silici o el germani, presenten propietats elèctriques que estan entre els conductors i els aïllants. S'utilitzen principalment com elements dels circuits electrònics.

Les magnituds elèctriques

La intensitat de corrent elèctric és la quantitat de càrrega elèctrica que circula per un circuit en un temps concret. Per a inicar la Intensitat s'utilitza la lletra I i la seua unitat és l'Ampere (A).

La resistència elèctrica és l'oposició que un material oferix al pas dels electrons. Per a denominar la Resistència s'utilitza la lletra R i el valor de la resistència s'expressa en ohms (Ohm).


Si dos punts d'un circuit tenen diferent quantitat d'electrons, es diu que tenen diferència de Potencial (ddp).

Quan dos punts tenen càrregues elèctriques distintes i mentres existisca eixa diferència, direm que hi ha una tensió o voltatge entre ells. Per a denominar el Voltatge s'utilitza la lletra V i el valor del voltatge s'expressa en volts (V).

La potència es l'energia produïda per un element elèctric. La potència es denomina amb la lletra P i es mesura en watts (W) . Esta energia es calcula molt fàcilment, ja que és el producte de la diferència de potencial, en els extrems del dit element, per la intensitat que passa per este. 

POTÈNCIA = INTENSITAT · VOLTATGE


La unitat de càrrega elèctrica es denomina coulomb (símbol C) . Es definix com la quantitat de càrrega que passa per la secció transversal d'un conductor elèctric en un segon, quan el corrent elèctric és d'un ampere.

Llei d'Ohm

La intensitat del corrent en un circuit elèctric és igual al voltatge subministrat per la pila dividit per la resistència existent en el circuit. 

V = I / R

Per a recordar amb facilitat la llei d'Ohm se sol usar el triangle de la llei d'Ohm. El funcionament del triangle és molt senzill, només de tapar la magnitud que desitgem calcular, queda en funció de les altres dos.
Corrent continu i altern

El corrent continu la produïxen les bateries, les piles i les dinamos. Entre els extrems de qualsevol d'estos generadors es genera una tensió constant que no varia amb el temps.

En conclusió, en c.c. (corrent continu o DC) la Tensió sempre és la mateixa i la Intensitat de corrent també.

corriente continua y alterna


La corrent alterna és produïda pels alternadors i és la que es genera en les centrals elèctriques. Es elcorrent que usem en els endolls  de les vivendes. Este tipus de corrent és la més habitual perquè és la més fàcil de generar i transportar.


corriente alterna


Avantatges del CA

- El transport de corrent alterna és més econòmic que la contínua (per aquest motiu en les cases s'utlitza el CA).
- El corrent altern es pot convertir ràpidament en corrent continu amb ajuda de rectificadors. 
- Aplega a tensions més altes que el corrent continu.

Avantatges del CC davant el CA

- El valor màxim del corrent altern és molt elevat i de vegades pot resultar perillós, així que es requerix d'un aïllament superior. 
- Mentres el corrent continu repeleix al cos humà, el corrent altern atrau a la persona que la toca directament.
- Un dels principals avantatges és que el corrent continu es pot emmagatzemar en bateries, gran avantatges sobre el corrent altern.
- El corrent continu és molt mes segura que el corrent altern.


Els generadors

Els generadors de corrent elèctric són dispositius creats amb l'objectiu d'assegurar que hi ha una diferencia de potencial que aguante. El que passa és que només hi ha corrent elèctric a partir del moment en què ocorre diferència de potencial. No obstant això, esta tensió elèctrica tendix a desaparéixer ràpidament, perquè els cossos entren en un estat d'equilibri. Els generadors elèctrics estan dissenyats per a prolongar la tensió elèctrica per un període de temps major fa que el corrent elèctric puga existir.

Hi tenen dos pols:
- El pol positiu que es caracteritza per la seua permanent falta d'electrons.
- El pol negatiu que és l'oposat, caracteritzat per un excés d'electrons permanent.

Hi han diferents tipus de generadors:
- Generadors mecànics: que recorren a l'energia mecànica.
- Generadors solars: tenen com a funció captar l'energia solar, per a transformar-la en energia elèctrica.
- Generadors tèrmics: són generadors que transformen l'energia tèrmica en elèctrica.
- Generadors químics: són responsables de convertir l'energia química en energia elèctrica.


Electrònica

Els dispositius electrònics s'ocupen de convertir en senyals elèctrics la informació procedent del món exterior (llum, sons, canvis de temperatura, etc.) de processar estos senyals i transformar-les en una altra font d'energia que produïx un cert efecte (activa un timbre, fa vibrar un altaveu, il·lumina una pantalla, etc.) . Els dispositius electrònics estan compostos de circuits electrònics

Electrònica analògica

L'electrònica Analògica és la part de l'electrònica que estudia els circuits, el maneig dels components, els conductors, els semiconductors i els aparells de mesura en general. 

Una definició mes correcta d'ella és la part de l'electrònica que estudia la variació de valors com poden ser la tensió (Volts) , el corrent (Amperes) , respecte del temps. 

També s'expliquen les resistències i els seus valors, amb el codi de colors, i els aparells de mesura analògica com poden ser els instruments magnetoelèctrics o de bobina mòbil, els instruments electromagnètics o de ferro mòbil, els instruments electrodinàmics i els instruments d'inducción...

Electrònica digital

L'electrònica digital és una branca d'electrònica en la qual s'estudia o s'aplica només dos estats de valors, magnituds o tensions: alt-baix, zero-un. En la representació digital els valors no es denoten per valors proporcionals, sinó per símbols cridats dígits. Quan es manegen diversos valors és important que podem representar les seues quantitats o magnitud amb eficiència i exactitud. 

Existixen bàsicament dos maneres de representar el valor numèric de les quantitats: l'analògica i la digital:


Analògic = continu 
Digital = Discret (pas a pas) 

Els sistemes digitals són una combinació de dispositius dissenyada per a manejar quantitats físiques o informació que estan representades de forma digital; açò és, que només poden prendre valors discrets. 

Estos dispositius poden ser magnètics, pneumàtic, mecànics o electrònics. 


divendres, 26 d’octubre del 2018

ELECTRICITAT

ELECTRICITAT

Corrent elèctric: Moviment de càrregues a través d´un cable o qualsevol material conductor.


Les magnituds elèctriques:
- Resistència elèctrica: Dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. La seua unitat és l´ohm.
- Tensió: És l´energia amb la qual un  generador impulsa els electrons a través d´un circuit. Es mesura en volts.


- Intensitat elèctrica: Nombre de càrregues que travessa el circuit per unitat de temps. Es mesura en ampers.- Potència: Capacitat que té un receptor de realitzar la seua funció més intensament. Es mesura en watts.Llei d´ohm:

Electricitat

Definició de :


Corrent electric:  El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques, normalment a través d'un cable o qualsevol altre material conductor. Les càrregues elèctriques poden ser negatives (electrons) o positives (forats), malgrat que el corrent convencional ha estat definit, per raons històriques, com un flux de càrregues positives. Avui, però, coneixem que en materials com els metalls la circulació és de càrregues negatives i en direcció oposada; tot i això, la definició del corrent convencional continua essent vàlida.
Magnituds electriques: 

-La resistencia electrica

Resultat d'imatges de resistencia electrica

-La tensió

Resultat d'imatges de tensió elèctrica

-La intensitat elèctrica

Resultat d'imatges de intensitat elèctrica

-La potència electrica


Resultat d'imatges de potencia electricaLlei d`hom.  
Resultat d'imatges de llei d'ohm

electricitat


ELECTRICITAT

L’electricitat és una forma de energia que es produeix per efectes lluminosos, calorifics, químics,mecànics… . Antigament, es consideraba que la energía era un fluid: però, l’electricitat no es manifesta igual en tots els cossos. Per exemple, l’electricitat no flueix igual en un cable de coure que en la fusta. Per això distingim dos tipus de materials, segons la velocitat i la fluïdesa amb la qual fluix l’electricitat.-CONDUCTORS: són aquells que transporten de manera ràpida i fluida l’electricitat (aigua, coure…)


-AÏLLANTS: són aquells que no transporten electricitat i si ho fan, de manera molt lenta i amb molt poca quantitat (fusta, ceràmica…)CORRENT ELÈCTRIC


El corrent elèctric és el flux de càrrega elèctrica que passa a través d'un material per unitat de temps. Les càrregues elèctriques en moviment produeixen un camp magnètic. La unitat de mesura és l’Ampere, que es representa amb una A.


RESISTÈNCIA ELÈCTRICAÉs la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. Unitat de mesura és el Ohm (Ω)


TENSIÓ 


És la energia que impulsa als electrons a fluir a través del circuit elèctric, quan més alt és el seu valor (voltatge), major és la tensió. Unitat de mesura és el Volt (V).
LLEI D’OHMLa llei d'ohm és la llei fonamental dels circuits elèctrics i ens relaciona el voltatge o tensió aplicat a un circuit amb la intensitat del corrent que el recorrerà. Expressada en paraules diu:


La intensitat del corrent elèctric que circula per un element o circuit és directament proporcional a la tensió aplicada i inversament proporcional a la resistència que posseeix el circuit o element.

Post al blog
CORRENT ELECTRIC
MANEL ARLANDIS MANZANO

Què és La Tensió o Diferència de Potencial Elèctrica? En quines unitats es mesura?
La tensió elèctrica és la mesura amb què un generador impulsa els electrons que circulen per un circuit elèctric.Se mesura en volts V

Què és la Intensitat del corrent elèctric? Unitats?
El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques, normalment a través d'un cable o qualsevol altre material conductor.

Ídem sobre Resistència elèctric.
La resistència elèctrica és una mesura del grau d'oposició que presenta un objecte al pas del corrent elèctric. La unitat del Sistema Internacional d'Unitats per a la resistència elèctrica és l'ohm, que se simbolitza amb la lletra grega omega majúscula (Ω). La seva recíproca és la conductància elèctrica que es mesura en siemens.

Expressa la llei d'Ohm.
La llei d'Ohm estableix que el corrent que travessa un circuit elèctric és directament proporcional a la diferència de potencial que hi ha entre els seus extrems i inversament proporcional a la resistència del circuit.
Resultat d'imatges de Expressa la llei d'Ohm.