diumenge, 16 de desembre del 2018

Sistema de numeració binari

El sistema de numeració binari es basa en què els nombres s'agrupen de dos en dos, funciona com el decimal: quant arribes a 9 ja no pots fer més així que afegeixes una xifra més
(/1/0)
on el valor d'aquesta es multiplica per 10
 (/1 [x10=10]/0/ >10)
i quan arribem a 99 tenim el mateix problema que abans pel qual afegim una altra xifra
(/1/0/0)
i la multipliquem per 10 una altra vegada
(/1[x10x10=100]/2[x10=20]/5/ >125)
i així successivament.
 D'acord, doncs el binari funciona igual sols que les xifres no són 0-9 i van multiplicar-se per deu, sinó que són 0 i 1 i a l'afegir xifres les multipliques per dos
(/1[x2=2]/0/> 10=2)
i a l'arribar a tres xifres el mateix que abans
 (/1[x2x2=4]/0/1/>101=5)

dijous, 13 de desembre del 2018

Sistema de numeració maiaAquest sistema l'utilitzaven els maies per a contar el temps.
El numerat maia es de tipus vigesimal, que vol dir que les quantitats s'agrupen de 20 en 20.
Aquest numerat te tres símbols bàsics que s'escriuen començant per el punt i quan s'arriba a quatre i es vol afegir un més es posa una línia en el seu lloc i es continua amb punts i així successivament.
Resultat d'imatges de sistema numeración maya
Però com hem dit es un sistema vigesimal el que vol dir que s'agrupa de vint den vint. Del 1 al 19 (la part més fàcil) és el primer nivell o grau on el valor dels símbols és multiplicat per 1. Es a dir:
3 ratlles i 4 punts equival a: (5+5+5+1+1+1+1)·1 = 19 . Però a partir de 20 les coses es compliquen, del 20 al 380 es troba el segon nivell on els punts valen 20 (el mínim valor al qual el primer nivell no arriba) per el qual els valors es multipliquen per 20,  per exemple 2 ratlles i 3 punts equivaldrien a: (5+5+1+1+1)·20 = 13·20 = 260. quan arriba al màxim es passa al següent nivell i així consecutivament, els nivells s'apilen els mes grans damunt per formar nombres més complexos com: 3122
Resultat d'imatges de sistema numeración maya

Electricitat i electrònica

La càrrega elèctrica (Q) és un propietat dels cossos.
Totes les partícules conegudes tenen càrregues elèctriques que són múltiples enters de la càrrega de l'electró e. La càrrega elèctrica pot ser negativa o positiva

Resultat d'imatges de càrrega elèctrica

Un circuit elèctric és un conjunt simple o complex de conductors i components elèctrics o electrònics recorregut per un corrent elèctric, i el corrent elèctric és la circulació de càrregues o electrons a través d'un circuit elèctric tancat, que es mouen sempre del pol negatiu al pol positiu de la font de subministrament de força electromotriu.
Els materials conductors són els que permeten circular els electrons fàcilment. En general els
metalls ho són: plata, coure, or, alumini, estany,...
Els materials aïllants ofereixen alta resistència al pas d’electrons: porcellana, vidre, cautxú,
plàstic, oli, fusta,...

Imatge relacionada

Magnituds elèctriques: 
Coulomb: Determina la cantitat d'electricitat. (Corrent Elèctrica)
Amper: Quantitat de corrent que passa per un cable en un segon. (Intensitat)
Volt: Quantitat de tensió elèctrica o voltatge del generador que alimenta un circuit. (Voltatge)
Ohm: la dificultat que oposen els materials al pas del corrent. (Resistència)
Llei d'Ohm. La intensitat del corrent en un circuit elèctric és igual al voltatge subministrat per la pila dividit per la resistència existent en el circuit.
Resultat d'imatges de triangle llei d'ohm

Tipus de corrent: 
Continu: és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques no varia. En aquest tipus de corrent elèctric les càrregues elèctriques flueixen sempre en el mateix sentit, això és un tret característic front el corrent altern. 
cc

Altern: és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars. El voltatge varia entre els valors màxim i mínim de manera cíclica, el valor del voltatge és positiu la meitat del temps (semicicle positiu o semiperíode positiu) i negatiu l’altra meitat. 

ca

Perquè casi sempre s'utilitza la CA i no la CC?: 
L'electricitat no pot viatjar molt lluny abans que comenci a perdre voltatge. Cada bateria està dissenyada per produir corrent continu amb un cert nivell de voltatge, així que des del moment de la producció de l'electricitat, ja està predeterminada la distància a la qual es pot transportar a través del cablejat.

El corrent altern, però, es pot produir en un generador i utilitzar un transformador per pujar o baixar la tensió de sortida segons les necessitats, el que permet el transport a una distància molt més gran.

Electrònica:
L'electrònica és la interpretació i transformació de informació de l'exterior (llum, calor, moviment...) en senyals elèctriques que activen funcions segons aquesta informació.

Analògica:  L'electrònica Analògica és la part de l'electrònica que estudia els circuits, el maneig dels components, els conductors, els semiconductors i els aparells de mesura en general.
  Una definició mes correcta d'ella és la part de l'electrònica que estudia la variació continua de valors com poden ser la tensió (Volts) , el corrent (Amperes) , respecte del temps.
  És més antiga que la digital i pot presentar problemes com interferències i es molt costosa de emmagatzemar.

Digital: L'electrònica digital és una branca d'electrònica que s'encarrega d'estudiar sistemes electrònics, en els quals la informació està codificada en dos únics estats. A aquests estats se'ls sol assignar un 1 i 0, als quals es diu veritable i fals, respectivament. Això vol dir que, en un circuit electrònic digital hi ha només dos nivells de tensió 0 i 5 Volts.
  L'electrònica digital, en conseqüència, treballa amb valors en codi, representats en funcions discretes o polsos que representen els zeros i els uns, al qual se li crida sistema binari. Per això, és de gran utilitat per emmagatzemar, manipular, comparar, calcular i recuperar informació amb exactitud quan aquesta ha estat guardada.