divendres, 26 d’octubre del 2018

ELECTRICITAT

ELECTRICITAT

Corrent elèctric: Moviment de càrregues a través d´un cable o qualsevol material conductor.


Les magnituds elèctriques:
- Resistència elèctrica: Dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. La seua unitat és l´ohm.
- Tensió: És l´energia amb la qual un  generador impulsa els electrons a través d´un circuit. Es mesura en volts.


- Intensitat elèctrica: Nombre de càrregues que travessa el circuit per unitat de temps. Es mesura en ampers.- Potència: Capacitat que té un receptor de realitzar la seua funció més intensament. Es mesura en watts.Llei d´ohm:

Electricitat

Definició de :


Corrent electric:  El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques, normalment a través d'un cable o qualsevol altre material conductor. Les càrregues elèctriques poden ser negatives (electrons) o positives (forats), malgrat que el corrent convencional ha estat definit, per raons històriques, com un flux de càrregues positives. Avui, però, coneixem que en materials com els metalls la circulació és de càrregues negatives i en direcció oposada; tot i això, la definició del corrent convencional continua essent vàlida.
Magnituds electriques: 

-La resistencia electrica

Resultat d'imatges de resistencia electrica

-La tensió

Resultat d'imatges de tensió elèctrica

-La intensitat elèctrica

Resultat d'imatges de intensitat elèctrica

-La potència electrica


Resultat d'imatges de potencia electricaLlei d`hom.  
Resultat d'imatges de llei d'ohm

electricitat


ELECTRICITAT

L’electricitat és una forma de energia que es produeix per efectes lluminosos, calorifics, químics,mecànics… . Antigament, es consideraba que la energía era un fluid: però, l’electricitat no es manifesta igual en tots els cossos. Per exemple, l’electricitat no flueix igual en un cable de coure que en la fusta. Per això distingim dos tipus de materials, segons la velocitat i la fluïdesa amb la qual fluix l’electricitat.-CONDUCTORS: són aquells que transporten de manera ràpida i fluida l’electricitat (aigua, coure…)


-AÏLLANTS: són aquells que no transporten electricitat i si ho fan, de manera molt lenta i amb molt poca quantitat (fusta, ceràmica…)CORRENT ELÈCTRIC


El corrent elèctric és el flux de càrrega elèctrica que passa a través d'un material per unitat de temps. Les càrregues elèctriques en moviment produeixen un camp magnètic. La unitat de mesura és l’Ampere, que es representa amb una A.


RESISTÈNCIA ELÈCTRICAÉs la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. Unitat de mesura és el Ohm (Ω)


TENSIÓ 


És la energia que impulsa als electrons a fluir a través del circuit elèctric, quan més alt és el seu valor (voltatge), major és la tensió. Unitat de mesura és el Volt (V).
LLEI D’OHMLa llei d'ohm és la llei fonamental dels circuits elèctrics i ens relaciona el voltatge o tensió aplicat a un circuit amb la intensitat del corrent que el recorrerà. Expressada en paraules diu:


La intensitat del corrent elèctric que circula per un element o circuit és directament proporcional a la tensió aplicada i inversament proporcional a la resistència que posseeix el circuit o element.

Post al blog
CORRENT ELECTRIC
MANEL ARLANDIS MANZANO

Què és La Tensió o Diferència de Potencial Elèctrica? En quines unitats es mesura?
La tensió elèctrica és la mesura amb què un generador impulsa els electrons que circulen per un circuit elèctric.Se mesura en volts V

Què és la Intensitat del corrent elèctric? Unitats?
El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques, normalment a través d'un cable o qualsevol altre material conductor.

Ídem sobre Resistència elèctric.
La resistència elèctrica és una mesura del grau d'oposició que presenta un objecte al pas del corrent elèctric. La unitat del Sistema Internacional d'Unitats per a la resistència elèctrica és l'ohm, que se simbolitza amb la lletra grega omega majúscula (Ω). La seva recíproca és la conductància elèctrica que es mesura en siemens.

Expressa la llei d'Ohm.
La llei d'Ohm estableix que el corrent que travessa un circuit elèctric és directament proporcional a la diferència de potencial que hi ha entre els seus extrems i inversament proporcional a la resistència del circuit.
Resultat d'imatges de Expressa la llei d'Ohm.

dimarts, 23 d’octubre del 2018

L'electricitat

L'electricitat

La diferència de Potencial elèctrica.

És la energia que impulsa als electrons a fluir a través del circuit elèctric, quan més alt es el seu valor , major és la tensió. La unitat de mesura és el Volt (V).  

Resultat d'imatges de tension electrica       P=V·I


Intensitat del corrent.

És el fluxe d’electricitat (electrons) que circula a través d’un circuit, és a dir el nombre d’electrons que circulen per unitat de temps. La unitat de mesura és el l’Amper.

Resultat d'imatges de intensitat de corrent
I=q/t

Resistència elèctrica.

És la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. Unitat de mesura és el Ohm (Ω)

Resultat d'imatges de resistencia electrica
.
La llei d'OHM
                                                                     
La llei d'OHM s'expressa de forma següent:  

Resultat d'imatges de ley de ohm        Llei d'Ohm


divendres, 12 d’octubre del 2018

Electricitat i electrònica

 

Electricitat i electrónica
La càrrega eléctrica: És una propietat fonamental associada a les partícules subatòmiques que segueix la llei de conservació i determina el seu comportament davant les interaccions electromagnètiques.
La càrrega elèctrica pot ser negativa o positiva.
 
Resultat d'imatges de càrrega elèctrica
 

                                               
Carregues en moviment: el corrent elèctric i el circuit elèctric. Aïllants i conductors.

 
el corrent elèctric: És el moviment de electrons a través den un material que permeta el seu pas. 

 

Resultat d'imatges de el corrent elèctric


 


circuit electric: És un conjunt d`elements enllaçat  que permeten el pas del corrent elèctric. El que circula són els electrons, les bombetes porten uns terminals o borns de conexió per poder-hi connectar els cables que l`enllacen amb la pila 

-Magnituds elèctriques:


 


coulomb: És la unitat derivada del sistema internacional, per a la mesura de la magnitud física, quantitat d'electricitat.
quantitat transportat en un segon per un corrent d'un Amper C = 1A * S
Amper: és la unitat d'intensitat de corrent elèctric. Un Amper representa la mitjana d'un coulomb de càrrega per segon  A = Q / t
 
Volt:  és la unitat derivada del Sistema Internacional per al potencial elèctric, la força electromotriu i la tensió eléctrica
 

Ohm :  és la unitat derivada de resistència elèctrica en el Sistema Internacional d'Unitats.
 

la llei d`Ohm (Ω):  és la diferència potencial que apliquem entre els extrems d'un conductor determinat és proporcional a la intensitat del corrent que circula pel citat conductor


Ver las imágenes de origen

Tipus de corrent:

 

-Corrent continu:   és el que es produeix a causa del desplaçament ordenat d'electrons al llarg d'un conductor en el mateix sentit. 
Corrent alterna: es tracta d'un valor de tensió que varia constanete en el temps, prenent valors positius, zero i negatius

un vídeo que explica els dos tipus de corrent
 
Ver las imágenes de origen

Electrònica:

 

Electronica analógica: és la que estudia els sistemes en els quals els seus variable; tensió, corrent ... que varien d'una forma contínua en el temps.
 
Electrònica digital: és la branca de l'electrònica més moderna i que evoluciona més ràpidament. S'encarrega de sistemes electrònics en els quals la informació està codificada en estats discrets.

 
 
  

dijous, 11 d’octubre del 2018

Sistema de numeració de la civilització Maia

Sistema de numeració de la civilització Maia

Els maies gastaven punts per a fer cada nombre ex: el nombre 1 el feien amb un punt, el dos dos punts... Cada vegada que acumulaven cinc xifres posaven una barra fins al 19. Els nombres superiors a 19 eren escrits verticalment en potències de vint.

dimecres, 10 d’octubre del 2018

Sistema numeració binari

El sistema de numeració binari està fet de 0 s i 1 s, és a dir no hi ha 2,3,4,5,6,7,8 ni 9. El funcionament és el següent, comencem en 0, despres va l'1 però i després?, després va el 10, com?, pues quan contem en binari, hem de seguir el següent patró:

0 0

1 1

com no hi ha un altre numero més gran que es puga fer en 1 xifra doncs comencem en dues xifres

2 10

3 11

repetim el mateix patró, ara com no hi ha uno mes gran en dues xifres pues en 3

4 100

5 101

6 110

Quin és el problema? Doncs que si has de fer un número relativament gran com el 1000, hauries de gastar una gran quantitat de números respectivament, En binari seria 1111101000.

Sistema de numeració de la civilització MaiaResultat d'imatges de el sistema de numeració del maies.
els maies van idear un sistema per contar el temps, el qual es basava en el punt, la ratlla i l’oval. Aquest sistema es fer per poder contar en els peus, açó es pot saber perque te de base 20 i 5 , els dits totals i els d´una mà, com es pot vore el la imatge, quan aplegues a 5 ja no son punts sino una ratlla, desperes de la ratlla , quan s´aplega al 20 , comença a ser mes complexe i comencen els ovals. 

Electricitat i electrònica

-Electricitat: càrrega elèctrica.Les càrregues elèctriques són partícules que exercixen forces atractives i repulsives entre elles. Tota matèria està formada per partícules com estes crides àtoms.

Resultado de imagen de atomo

-Carregues en moviment: el corrent elèctric i el circuit elèctric. Aïllants i conductors.

Corrent electric: El corrent elèctric és el flux de càrrega elèctrica que recorre un material. Es deu al moviment de les càrregues en l'interior del mateix.

circuit electric : és la conexió de dos o més components que conté una trajectòria tancada. Dites components poden ser resistències, fonts, interruptors, condensadors, semiconductors o cables

Aillants i conductors: En un conductor, pot fluir el corrent elèctric lliurement, en un aïllant no pot. Els metalls com ara el coure són conductors típics, mentres que la majoria dels sòlids no metàl·lics, es diu que són bons aïllants, presentant una extremadament alta resistència al flux de les càrregues a través seu.


-Magnituds elèctriques

Coloumb : és la unitat derivada del sistema internacional per a la mesura de la magnitud física quantitat d'electricitat.

Amper: és la unitat d'intensitat de corrent elèctric.és la unitat d'intensitat de corrent elèctric.

Volt : és la unitat derivada del Sistema Internacional per al potencial elèctric, la força electromotriu i la tensió elèctrica.

Ohm: és la unitat derivada de resistència elèctrica en el Sistema Internacional .

Llei d'Ohm: Establix que la diferència de potencial que apliquem entre els extrems d'un conductor determinat és proporcional a la intensitat del corrent que circula pel citat conductor.

-Tipus de corrent


Corrent continu: el flux de corrent elèctric es dóna en un sol sentit. Generalment es designa amb les sigles DC, de l'anglés Direct Current; també, encara que amb menys freqüència, amb les sigles de l'espanyol CC.

Corrent alterna: el flux elèctric es dóna en dos sentits i se sol designar amb les sigles AC, de l'anglés Alternating Current, o amb les sigles en espanyol CA

La corrent alterna permet, entre moltes altres coses, que es puga connectar un dispositiu a un endoll sense importar on estiga el pol positiu i el negatiu de l'endoll. No obstant això, en el corrent continu, les connexions han de col·locar sempre el pol positiu i el negatiu en una posició concreta.

Una altra gran diferència entre el corrent AC i DC és la quantitat d'energia que es pot transportar en cada tipus. El corrent continu no pot viatjar molt lluny abans de que comence a perdre voltatge  . Cada bateria està dissenyada per a produir corrent continu amb un cert nivell de voltatge, així que des del moment de la producció de l'electricitat, ja està predeterminada la distància a què es pot transportar a través del cablejat.
Resultado de imagen de corriente alterna

Electrònica 


Electronica analogica : Treballa en variables continues, es a dir, per exemple , de 1 a 1,5 passa per totes les variables fins el 1,5 , de 1 a 1.0000000000.....1 a 1.000000...2 fins aplegar a 1,5

Electronica Digital : Treballa en variables Discretes, es a dir passa, per exemple, de 1 a 1,5 directament, sense passar per totes les xifres entre els dos nombres

ací adjunte un vídeo d'un home que ho explica molt bé

dilluns, 8 d’octubre del 2018

Numeració maia

Afegeix la llegendaEls maies van idear un sistema de numeració posicional que només utilitzava tres símbols: el punt, la ratlla i l’oval. Per tant, és evident que era un sistema econòmic.
Afegeix la llegenda
Era un sistema en base 20 que utilitzava de manera auxiliar la base 5. Això ho podem relacionar amb la manera de comptar a l’antiguitat: amb els dits de les mans i els peus. Així s’entén que el 20 sigui la base principal.

Resultat d'imatges de el sistema de numeració del maies.