dilluns, 8 d’octubre de 2018

Electricitat i electrònica

Electricitat i la càrrega elèctrica

-L'electricitat és la manifestació de la presència d'un moviment de càrregues elèctriques.

-La carrega elèctrica és una propietat dels cossos. Pot ser negativa o positiva.Tipus de corrent

-El corrent continu es caracteritza per un flux constant de càrregues cap a una única direcció. 

-El corrent altern és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, pot ser en intensitat o en sentit.

Resultat d'imatges de corrent continu

                                   Magnituds elèctriques

-Llei d'Ohm:“La intensitat del corrent elèctric que circula per un circuit és directament proporcional a la tensió que hi apliquem i inversament proporcional a la resistència que ofereix” I (intensitat) en amperes (A), V (tensió) en volts (V) i R (resistència) en ohms (Ω)

Resultat d'imatges de magnituds electriques
-1 coulomb és la quantitat de càrrega elèctrica total que passa per una secció transversal d'un conductor pel qual circula un corrent elèctric d'un ampere durant un segon.

-L'ampere és la mesura de la quantitat de càrrega elèctrica que passa per un punt en un circuit elèctric per unitat de temps

-El volt és la unitat derivada del SI de la diferència de potencial elèctric o força electromotriu.

-L'ohm és la unitat del SI per a la resistència elèctrica. El seu símbol és la lletra grega omega majúscula (Ω).

Carregues en moviment

-El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques, normalment a través d'un cable o qualsevol altre material conductor.

-Un circuit elèctric és un conjunt simple o complex de conductors i components elèctrics o electrònics recorregut per un corrent elèctric.

Electrònica
-L'electrònica analògica és una part de l'electrònica que estudia els sistemes en els quals les seves variables, tensió, corrent, ..., varien d'una forma contínua en el temps, podent prendre infinits valors (teòricament com a mínim).

Els circuits digitals són circuits elèctrics basats en un nombre discret de nivells de voltatge. En la majoria dels casos hi ha dos nivells: un pròxim als zero volts i un altre a un nivell més elevat depenent del voltatge d'alimentació.

Resultat d'imatges de electronica digital

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada