dimarts, 23 d’octubre de 2018

L'electricitat

L'electricitat

La diferència de Potencial elèctrica.

És la energia que impulsa als electrons a fluir a través del circuit elèctric, quan més alt es el seu valor , major és la tensió. La unitat de mesura és el Volt (V).  

Resultat d'imatges de tension electrica       P=V·I


Intensitat del corrent.

És el fluxe d’electricitat (electrons) que circula a través d’un circuit, és a dir el nombre d’electrons que circulen per unitat de temps. La unitat de mesura és el l’Amper.

Resultat d'imatges de intensitat de corrent
I=q/t

Resistència elèctrica.

És la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. Unitat de mesura és el Ohm (Ω)

Resultat d'imatges de resistencia electrica
.
La llei d'OHM
                                                                     
La llei d'OHM s'expressa de forma següent:  

Resultat d'imatges de ley de ohm        Llei d'Ohm


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada